Praca: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Żary
Ogłoszenie o naborze Nr 48353

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych,
praca w terenie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Pracownikom oferujemy:
stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
trzynaste wynagrodzenie,
ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań mostowych w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, w tym kontrola wykonawstwa robót;
 • określanie potrzeb w zakresie rzeczowym i finansowym na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę drogowych obiektów inżynierskich;
 • udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich;
 • uzgadnianie i opiniowanie, pod względem technicznym, dokumentacji projektowych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz uczestnictwo w Radach Technicznych;
 • przygotowywanie materiałów przetargowych w części technicznej na roboty utrzymaniowe;
 • ustalanie warunków technicznych lokalizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na drogowych obiektach inżynierskich,
 • prowadzenie Systemu Gospodarki Mostowej i ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • współpraca z Wydziałem ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie z zakresu budownictwa lub inżynierii lądowej lub mostowe lub drogowo-mostowe;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obiektów inżynierskich i/lub w zakresie budowy dróg.
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • znajomość przepisów z zakresu: budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych;
 • kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
APLIKUJ TERAZ