Praca: Inspektor wojewódzki

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 57547

Warunki pracy

- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klienta zewnętrznego
- praca w stresie, często pod presją czasu
- praca w terenie
- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
- praca w szczególnie trudnych warunkach (m.in. kontakt z czynnikami zagrażającymi zdrowiu, np. bakterie, wirusy)

Zakres zadań

 • nadzór merytoryczny, w tym ocena opieki zdrowotnej nad dzieckiem w miejscu zamieszkania, środowisku szkolnym, ambulatoryjnej i stacjonarnej specjalistycznej opieki medycznej oraz ocena dostępności świadczeń zdrowotnych, a także ich zgodności z przyjętymi procedurami postępowania profilaktycznego i leczniczego
 • kontrola podmiotów leczniczych, dla których organem rejestrowym jest Wojewoda Lubuski, w zakresie zgodności wykonywanej działalności dotyczącej opieki nad matką i dzieckiem z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, w tym m.in. podejmowanie bieżących interwencji, przygotowywanie zawiadomień kierowanych do odpowiednich instytucji i organów
 • nadzorowanie opieki profilaktycznej i leczniczej nad niemowlęciem w celu przestrzegania przepisów i standardów obowiązujących w tym zakresie
 • nadzorowanie opieki profilaktyczno-leczniczej nad małym dzieckiem i dzieckiem w wieku przedszkolnym w celu przestrzegania przepisów i standardów obowiązujących w tym zakresie
 • współdziałanie z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie pediatrii, neonatologii i zdrowia publicznego w zakresie analizy jakości świadczeń zdrowotnych, umieralności niemowląt oraz stanu zdrowia dzieci starszych w celu oceny opieki zdrowotnej w tym zakresie
 • współpraca z Ministerstwem Zdrowia, Kuratorium Oświaty, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz innymi jednostkami w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, w ramach kompetencji wojewody
 • monitorowanie sytuacji w podmiotach leczniczych objętych nadzorem Wojewody Lubuskiego i analizowanie danych dotyczących neonatologii i pediatrii, a także przygotowywanie informacji, opracowań w tym zakresie, w ramach zadań wojewody
 • prowadzenie postępowania skargowe w ramach powierzonych zadań w celu stwierdzenia zasadności skarg oraz podejmowanie stosownych działań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub ochronie zdrowia
 • kwalifikacje medyczne: pielęgniarskie
 • prawo wykonywania zawodu medycznego
 • niezbędna wiedza w zakresie: • systemu ochrony zdrowia, • ustawy o działalności leczniczej i rozporządzeń wykonawczych, • ustawy Prawo przedsiębiorców, •ustawy o wyrobach medycznych, • ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o służbie cywilnej oraz znajomość zasad służby cywilnej oraz etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS Word, • arkusza kalkulacyjnego MS Excel, •tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, •obsługi poczty elektronicznej
 • niezbędne cechy: •odpowiedzialność i rzetelność, • umiejętność współpracy w zespole, analitycznego myślenia i wyciągania wniosków oraz argumentowania, • odporność na stres podczas pracy pod presją czasu , • komunikatywność, samodzielność, kreatywność i asertywność •dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przygotowanie do pracy w zakresie opieki nad matką i dzieckiem
 • prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ